รับน้องคณะ

โครงการ : รับน้องคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

โครงการรักน้องใหม่เป็นกิจกรรมที่นิสิตรุ่นพี่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีสาเหตุเริ่มต้นจากการที่นิสิตได้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมทั้งเรื่องราวของมหาวิทยาลัยนั้นเช่น การเตรียมตัวเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการรักน้องใหม่(กิจกรรมรับน้อง) / กิจกรรม/ประชุมเชียร์ โดยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตใหม่กับรุ่นพี่ รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดี ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยพะเยา การปลูกฝังระเบียบวินัย การแสดงออกที่เหมาะสม และการมีจิตสาธารณะแก่นิสิตใหม่ โดยมีรุ่นพี่ที่สามารถสอนวิธีการปฏิบัติตัวในมหาวิทยาลัยได้การรับน้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อรุ่นน้องทำให้ทุกคนรู้รักสามัคคีกัน รู้จักปรับตัวรู้จักการวางตัวรวมทั้งกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกฝังเจตคติหรือจิตใต้สำนึกที่ดีและมีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยพะเยา 2. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องทำให้เกิดความรักและความสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อปลูกฝังกฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันและเรียนรู้การไว้วางใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้นิสิตใหม่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา 5. เพื่อปลูกฝังการแสดงออกที่เหมาะสม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง