ปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ : โครงการปฐมนิเทศสาขาและเปิดโลกฟิสิกส์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

ด้วยสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงประยุกต์ การจะทำให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางด้านความรู้ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทักษะทางด้านต่างๆ ทางสาขาฟิสิกส์ได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของทางหลักสูตร กิจกรรมที่จะช่วยสร้างเสริมทักษะต่างๆ จำเป็นต้องถูกปลูกฝังจากทางสาขา หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการให้นิสิตได้เรียนรู้ว่าทางหลักสูตรได้ทำวิจัยทางด้านใดบ้าง การสร้างความสนใจในศาสตร์นั้นๆ รวมถึงการทำให้นิสิตได้รู้ตัวเองว่าถนัดทางด้านใด จะเป็นบันไดที่นำไปสู่การตัดสินใจเรียนรู้ตามความถนัดของนิสิต และทำให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการนี้ สาขาวิชาฟิสิกส์จึงได้จัดโครงการปฐมสาขาพร้อมเปิดโลกฟิสิกส์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตได้รู้จักสาขาและได้เห็นอุปกรณ์การวิจัยของทางสาขา ทำให้นิสิตรู้ตัวเองว่าตนเองสนใจทางด้านใด 2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้จะจบการศึกษาไปแล้ว

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง