รับรายงานตัวนิสิตใหม่ การปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง

โครงการ : โครงการบุคลากรพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561……
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักการและเหตุผล :

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต การรายงานตัวเข้าหอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทางคณะได้เล็งเห็นความสำคัญที่ผู้ปกครองควรจะได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ทั้งด้านความเป็นมาของคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่ รายละเอียดการเรียนของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมที่คณะดำเนินการ รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลต่างๆ และไว้วางใจที่จะนำบุตรหลานของตนเองมาฝากไว้กับทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป รวมทั้งยังเป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์ :

7.1 เพื่อให?ผู้ปกครองนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได?รับทราบความเป็นมาของคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตรุ่นพี่ รายละเอียดการเรียนของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมที่คณะดำเนินการ รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 7.2 เพื่อให?ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสพบปะ และทำความเข้าใจในด้านต่างๆกับผู้ปกครองนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7.3 เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ก่อนส่งบุตรหลานมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7.4 เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แนวทางในการเรียนและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 7.5 เพื่อให้นิสิตในแต่ละสาขาตลอดจนคณาจารย์ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 350 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 350 คน

เป้าหมายผลผลิต :

ปริมาณ : กิจกรรมที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 350 คน กิจกรรมที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 350 คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

ub 001

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง