ประชุมเชียร์และรับน้องคณะ

โครงการ : โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักการและเหตุผล :

การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย นิสิตใหม่จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก เพราะระบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจากชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องกระทำแล้ว ยังมีเรื่องการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนอง บทบาทหน้าที่ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมที่มากขึ้นในอนาคต ซึ่งการมีความสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีกับเพื่อนใหม่ รวมถึงรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ความสำคัญมากต่อการพัฒนาตนเองในด้านความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดด้านทักษะสังคม

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมที่ 1 วันแรกพบ กิจกรรมที่ 2 ค่ายวิทย์แพทย์ Med-Sci CAMP 61 กิจกรรมที่ 3 รับน้องใหม่

เป้าหมายผลผลิต :

ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 1 วันแรกพบ กิจกรรมที่ 2 ค่ายวิทย์แพทย์ Med-Sci CAMP 61 กิจกรรมที่ 3 รับน้องใหม่

สถานที่จัดกิจกรรม :

ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง