นิสิตน้องใหม่ร่วมใจอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการ : นิสิตน้องใหม่ร่วมใจอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักการและเหตุผล :

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นคณะที่มีนิสิตใหม่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่างๆ คือหลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ซึ่งในทุกๆ ปี ทางคณะจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงเน้นความสามัคคีในหมู่คณะ จึงเห็นว่าการพัฒนาคณะน่าจะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความเป็นผู้มีจิตอาสาและความสามัคคีในหมู่นิสิตน้องใหม่ได้ กรอบกับดินบริเวณรอบๆ ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความลาดชันอาจจะทำให้เกิดการสไลด์ลงได้ในช่วงฤดูฝน การปลูกหญ้าแฝกน่าจะช่วยป้องกันการสไลด์ของดินบริเวณดังกล่าวได้ ดังนั้น ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงประสงค์จะจัดกิจกรรมนิสิตน้องใหม่ร่วมใจอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงเน้นความสามัคคีในหมู่คณะ และทำให้ตึกคณะทั้งภายในอาคารและบริเวณรอบนอกอาคารมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกจะสามารถช่วยป้องกันปัญหาการเกิดดินสไลด์ในฤดูฝนได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ :

-เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงเน้นความสามัคคีในหมู่คณะในนิสิตใหม่ -เพื่อป้องกันการสไลด์ของดินในฤดูฝนโดยการปลูกหญ้าแฝก -เพื่อทำความสะอาด และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตึกคณะให้มีเป็นระเบียบและน่าอยู่

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การพัฒนารอบตึกคณะ

เป้าหมายผลผลิต :

o นิสิต จำนวน.......270........คน o บุคลากรสายวิชาการ จำนวน.........5………..คน o บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน.........5………..คน รวม จำนวน......280.......คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

รอบตึก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง