การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนนโยบายสาธารณะฯ

โครงการ : บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพิ่มการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายผ่านเวทีระดับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

บรรยายพิเศษ

เป้าหมายผลผลิต :

การมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่น

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง