ประกวดดาว-เดือน คณะ

โครงการ : ประกวดดาว-เดือนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อเปิดพื้นที่สร้างความกล้าแสดงออก และสร้างความเป็นผู้นำให้แก่นิสิต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างอัตลักษณ์นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ประกวดดาว-เดือน

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อสร้างอัตลักษณ์นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง