ไหว้ครูประจำคณะวิชา

โครงการ : ไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ-ขันโตก
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

พิธีไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดมาแต่ครั้งโบราณกาลอันสื่อถึงความกตัญญูกตเวทีโดยการเคารพบูชาระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับศิษย์ ซึ่งเป็นพิธีที่มีคุณค่ายิ่งแก่การปฏิบัติสืบทอดให้คงอยู่สืบไป คณะกรรมการกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มีเจตจำนงในการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม จึงจัดโครงการไหว้ครูคณะสหเวชศาสตร์ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รำลึกถึงพระคุณของคุณครูสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ และเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนิสิตตลอดจนทำให้นิสิตต่างสาขาวิชา ต่างชั้นปี ได้รู้จักกัน มากขึ้น ประกอบกับนิสิตชั้นปีที่ 1 จำต้องย้ายถิ่นที่อยู่เพื่อมาศึกษา การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญจึงถือว่ามีความสำคัญ เพราะพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า “ขวัญ” ซึ่งมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่ง การทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท ในภาคเหนือจะเรียกบายศรีว่า "ใบสี" "ใบสรี" หรือ "ใบสีนมแมว" และจะเรียกพานบายศรีว่า ขันใบสี เพราะชาวล้านนาจะเรียกพานว่า ขัน งานกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์จึงจัดพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้แก่นิสิตใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลกับนิสิตและเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนิสิตตลอดจนทำให้นิสิตต่างสาขาวิชา ต่างชั้นปีได้รู้จักกันมากขึ้นอันจะทำให้เกิดความคุ้นเคยเพื่อช่วยให้นิสิตได้มีจิตแห่งการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะนอกจากนี้ทางคณะได้จัดเลี้ยงขันโตกและมีการแต่งกายพื้นเมืองร่วมด้วยโดยการเลี้ยงขันโตกนั้นเป็นประเพณีของชาวเหนือที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งทางคณะมีความประสงค์ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นและฟื้นฟูการต่างกายแบบพื้นเมืองร่วมด้วย

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์แก่นิสิต 2.เพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 3.เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้อง คณาจารย์ และบุคลากร

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1.พิธีการไหว้ครูตามประเพณีไทย 2.การประกวดการจัดพานไหว้ครูและกรวยดอกไม้ไหว้ครู 3.นิสิตทุกคนทุกชั้นปีพบอาจารย์ที่ปรึกษา 4.พิธีมอบเกียรติบัตร หรือรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ แก่นิสิต 5.พิธีบายศรีสู่ขวัญ 6.ร่วมรับประทานขันโตก

เป้าหมายผลผลิต :

1. จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนิสิตทั้งหมดของคณะสหเวชศาสตร์ 2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด 3. คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อคุณภาพของการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์โครงการไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง