เปิดบ้านวิทย์-แพทย์

โครงการ : Open House Med Sci
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักการและเหตุผล :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความพร้อมด้านวิชาการ อุปกรณ์ สถานที่ ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนั้นการได้เปิดให้ผู้สนใจหรือบุคคลภายนอกได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อแสดงศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำเสนอกิจกรรมและผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการ รวมถึงด้านวิจัย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นักเรียน นิสิต หรือบุคคลที่สนใจทั่วไปได้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. เป็นการร่วมจัดงานทางวิชาการถือเป็นพันธะกิจอย่างหนึ่งในด้านการผลิตบัณฑิต และบริการวิชาการและวิจัยแก่สังคม

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

ปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ทั้ง 2 วัน) บุคลากรในคณะ นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป จำนวน 300 คน คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 80% เวลา : ดำเนินการได้ตามเวลาและจำนวนครั้งที่กำหนด (วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561) มีช่วงเวลาและจำนวนครั้งในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

สถานที่จัดกิจกรรม :

anatomy hall

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง