ห้องสานสัมพันธ์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการ : ห้องสานรัก สานสัมพันธ์ สานศิลปวัฒนธรรม SEEN รุ่นที่ 9
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 24.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง