ฟิสิกส์สัญจร

โครงการ : โครงการฟิสิกส์สัญจร
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 18.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

สืบเนื่องจากปัจจุบันจำนวนนิสิต/นักศึกษา ในแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นสาเหตุทำให้ยอดนิสิตที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลดลงตามกลไกของสังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามทางสาขาฟิสิกส์เองไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้พยายามจัดโครงการที่ทำให้สาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นที่รู้จักไปยังวงกว้าง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพะเยาเอง โครงการฟิสิกส์สัญจรจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรฟิสิกส์ ได้รู้จักหลักสูตรมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนิสิตที่จะเข้ามาช่วยเหลือบุคลาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในชั้นต่างๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนครูและนักเรียนก็ได้รับความรู้ที่ไม่ได้เจอในบทเรียน

วัตถุประสงค์ :

1 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รู้จักสาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยพะเยา 2 เพื่อสร้างทักษะการสอนให้กับนิสิตรวมถึงเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ครูและนักเรียน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมจังหวัดพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง