SCIENCE START CAMP

โครงการ : ค่าย SCIENCE START CAMP ครั้งที่ 1
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 24.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนิสิตจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัด “กิจกรรม SCIENCE START CAMP เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนและทักษะในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และนิสิตใหม่ รวมถึงการสร้างเจตคติที่ดี ความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยพะเยา การปลูกฝังระเบียบวินัย การแสดงออกที่เหมาะสม และการมีจิตสาธารณะแก่นิสิตใหม่ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานการศึกษา รวมถึงสามารถอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยและสังคมอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

CE04206 อาคารเรียนรวมหลังใหม่

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง