กิจกรรมปรับพื้นฐานการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่

โครงการ : กิจกรรมปรับพื้นฐานการใช้ชีวิตสำหรับนิสิตใหม่
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่ระดับอุดมศึกษามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนั้นนิสิตใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้าสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อที่จะได้เรียนสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ตามปกติจะมุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ แต่สิ่งที่มีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมคือคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความคิดและเชาว์ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ การวิเคราะห์และการใช้ชีวิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีความสุข สำเร็จการศึกษาตามประสงค์ และมีการพัฒนาคุณลักษณะในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

วัตถุประสงค์ :

9.1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ สำหรับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย 9.2 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 10.2 ประชุมวางแผนและเตรียมงาน 10.3 ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ 10.5 ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ 10.6 ประชุมเพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง