ทำบุญประจำปีคณะ

โครงการ : กิจกรรมทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภายใต้โครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และไหว้ครู
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 4.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจุดประสงค์ในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมทำบุญคณะ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อที่นิสิตและบุคลากรในคณะจะได้ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ถวายทาน และการฟังเทศน์ พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางคณะได้จัดโครงการทำบุญคณะฯขึ้นทุกปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตและบุคลากรของคณะ ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และเพื่อแนะนำแนวทางและหลักการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนเพื่อให้นิสิตเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้ แต่สิ่งที่มีความจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม คือ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความคิดและเชาว์ปัญญา ซึ่งการพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สู่ระดับที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ :

9.1 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะฯได้มีโอกาสทำบุญ ถวายทาน และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 9.2 เพื่อให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่ และบุคลากร 9.3 เพื่อแนะนำแนวทางและหลักการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน 9.4 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ 9.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 9.6 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะ ได้มีส่วนร่วมในการทอดผ้าป่าสามัคคี

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

10.1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ 10.2 จัดเตรียมงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่าย 10.3 ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 10.4 ดำเนินกิจกรรมทำบุญประจำปีของคณะ มีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีการทางศาสนา การฟังเทศน์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - การฟังเทศน์ และรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ผู้บริหารบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะ - ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง