ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว

โครงการ : กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภูกามยาวประจำปี 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

จังหวัดพะเยาถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า เมืองภูกามยาว หรือ พยาว มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีการอยู่ร่วมกันของคนจากชาติพันธุ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ในแต่ละชุมชนจะมีกิจกรรม การดำเนินชีวิต การละเล่น ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ใช้ประกอบในชีวิตประจำวัน งานพิธี และงานเทศกาลต่าง ๆ ที่แต่ละบ้านแต่ละชุมชนจัดขึ้น แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ศิลปวัฒนธรรมจากต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้คนไทยห่างเหินจากศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นรากเหง้าของเราเองทำให้คนรุ่นใหม่ไม่รู้ถึงสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมาแต่อดีต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมมือกับ วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานของท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในการศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาคัดเลือกเพื่อนำมาถ่ายทอดสู่ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจ ในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยผู้เชี่ยวชาญของชุมชน อีกทั้งยังจะได้นำมาจัดทำเป็นแหล่งความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนภูกามยาว เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงามและเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เป็นการถ่ายทอดและบันทึกองค์ความรู้และภูมิปัญญาให้คงอยู่ เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาได้อย่างสะดวกและทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นต่อ ๆ มาเห็นถึงความสวยงาม ความมีคุณค่า และความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในชุมชนภูกามยาว รวมถึงสามารถนำข้อมูลและความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ รายวิชาโครงงาน รายวิชาสัมมนา เป็นต้น

วัตถุประสงค์ :

6.1 เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของภูกามยาว โดยการศึกษาข้อมูล บันทึก เรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดพะเยา หน้า 3/7 6.2 เพื่อสร้างความเข้าใจและซาบซึ้งถึงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผ่านทางกิจกรรมพัฒนานิสิต 6.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชนภูกามยาว จังหวัดพะเยา และเป็นแนวทางในการร่วมมือพัฒนางานด้านอื่น ๆ ของคณะร่วมกับชุมชนต่อไป

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

การวางแผนการทำงานร่วมกันของตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กับ หน่วยงานของท้องถิ่น และตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา เพื่อหาข้อสรุปถึงแผนการดำเนินโครงการ สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ลักษณะกิจกรรมในการดำเนินโครงการ และการวางแผนการใช้งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง