ประชุมเชียร์และรับน้องคณะ

โครงการ : โครงการกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 20.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

นิสิตใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ต่างเป็นนิสิตที่มาจากต่างถิ่น ต่างแนวคิด ต่างบุคลิกและต่างนิสัย เพื่อให้นิสิตใหม่ได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน สโมสร เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนิสิตรุ่นพี่ในชั้นปีต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานิสิตใหม่ของคณะฯ ให้มีความพร้อมในด้านคุณธรรม ด้านจริยธรรม ด้านสุขภาพและนันทนาการ เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพและช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ :

9.1 เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เรียนรู้ และเกิดการไว้วางใจกันมากขึ้น 9.2 เพื่อให้นิสิตรุ่นน้องมีทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีต่อนิสิตรุ่นพี่ 9.3 เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ 9.4 เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีแนวทางการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีความสุข 9.5 เพื่อปลูกฝังเจตคติหรือจิตสำนึกที่ดีแก่นิสิตใหม่ สร้างความความภาคภูมิใจของนิสิตใหม่ต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัย 9.6 เพื่อให้นิสิตใหม่ได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

- การสอนนิสิตใหม่ให้ร้องเพลงเชียร์ประจำคณะ มีกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์นันทนาการต่างๆเพื่อเน้นให้นิสิตใหม่ได้ทำกิจกรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกัน - แนะนำนิสิตใหม่ให้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กิจกรรม พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา - การให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตการปฏิบัติตนด้านการเรียนรวมถึงการประกาศข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตใหม่ - กิจกรรมรับน้องใหม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. โดยจะมีการแบ่งน้องเป็นกลุ่มและให้พี่สาขาต่างๆจัดฐานเพื่อที่จะจัดกิจกรรมโดยจะมีเวลาในแต่ละฐานประมาณ 30 นาทีเพื่อให้นิสิตได้พบปะและสานสัมพันธ์กับพี่ในคณะ - มีการจัดการประกวดดาวเดือนของคณะฯ โดยมีแต่ละสาขาวิชาส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวด

เป้าหมายผลผลิต :

11.1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 - นิสิตใหม่สามารถร้องเพลงเชียร์ของคณะ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และรู้จักรุ่นพี่ที่คณะมากขึ้น มีความสามัคคีกัน - นิสิตใหม่รู้สึกภูมิใจที่สามารถร้องเพลงเชียร์ของคณะได้ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้น้องกิจกรรมประชุมเชียร์ในปีการศึกษาต่อไปได้ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เข้ากับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง