ประชุมเชียร์และรับน้องคณะ

โครงการ : โครงการสานสัมพันธ์สิงกว๊าน-พิราบขาว(ประชุมเชียร์และรับน้อง) ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 15.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องภูกามยาว 3

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง