โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เพื่อฝึกงานและสหกิจศึกษา

โครงการ : อบรมทักษะสำหรับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง ICT 1102,1106

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง