เตรียมความพร้อมต้อนรับน้องใหม่

โครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรนิสิต(Pre-กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 12.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเตรียมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2561

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

Pre กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องภูกามยาว 2

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง