รับน้องคณะ

โครงการ : รับน้องคณะศิลปศาสตร์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

รับน้องคณะศิลปศาสตร์

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารพระอุปาลี

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง