ปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ : ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ปฐมนิเทศนิสิต

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

อาคารพระอุปาลี

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง