เสริมความเป็นครู

โครงการ : กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/3
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

วิทยาลัยการศึกษา

หลักการและเหตุผล :

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดสอนในหลักสูตรคู่ขนาน ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาแขนง คณิต เคมี ชีวิทยา ฟิสิกส์ พลศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งนิสิตที่สำเร็จจากวิทยาลัยการศึกษานั้น จะได้วุฒิการศึกษาสองปริญญา คือ ปริญญาการศึกษาบัณฑิตและปริญญาวิทยาศาสตราบัณฑิต หรือ ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต ของหลักสูตรคู่ขนาน ทางวิทยาลัยการศึกษานั้น ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของนิสิตที่เรียนหลักสูตรคู่ขนานที่จะก้าวไปสู่วิชาชีพครูในอนาคต

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพื่อพัฒนานิสิตครูให้เก้าไปสู่ศตวรรคที่ 21 2. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะในเรื่องที่อบรมพร้อมพัฒนาตนเอง 3. เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพตนเอง

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ฟังบรรยาย

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

UB 005

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง