สหเวชอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการ : สหเวชอาสาพัฒนาชุมชน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2560/3
จำนวนชั่วโมง : 30.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสหเวชศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การเรียนหนังสือในห้องเรียนเป็นหน้าที่หลักของนิสิตในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย แต่ บทเรียนนอกห้องเรียนนิสิตจะต้องได้รับการฝึกฝนเช่นกัน นิสิตควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับและมีจิตบริการให้การช่วยเหลือสังคมพร้อมกันไปด้วย โดยเฉพาะสังคมชนบทที่ห่างไกลความเจริญ การสาธารณสุขเข้าไม่ถึงและมีความลำบากในทุกๆ ด้าน โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชนจะเป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตคณะสหเวช ศาสตร์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้แก่นิสิตในหลาย ๆ ด้าน ด้วยการ สอดแทรกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบริการวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อปลูกจิตสำนึกนิสิตให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักในงานบริการและช่วยเหลือ บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์และสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ 3.เพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเองแก่ประชาชน 4.เพื่อทำนุบำรุง ซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนหรือชุมชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิตภายในคณะ โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับรับบริจาค เพื่อรวบรวม สิ่งของเครื่องใช้ไปให้กับประชาชนที่ขาดแคลน สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 2) ให้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน 3) ให้บริการการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในงานทางด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โดยการให้บริการทั้งที่ที่สถานที่ให้บริการและผู้ป่วยที่อยู่ในที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว ตามปกติได้ 3) พัฒนาอาคารสถานที่ที่ทรุดโทรมให้สามารถนำมาใช้ได้เหมือนเดิม หรือสร้างต่อเติมใหม่เพื่อให้ใช้ ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ

เป้าหมายผลผลิต :

1.จำนวนนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 2.คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการต่อคุณภาพของการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

สถานที่จัดกิจกรรม :

บ้านสะหนามใต้ ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง