ค่ายหมอยาอาสาพัฒนา

โครงการ : ค่ายอาสา IT เพื่อน้อง ปี 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 12.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นปัญหาที่ถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังมาช้า นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลประกอบกับสภาวะความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและการล้มสลายของสังคมชนบทจึงเป็นสาเหตุให้การศึกษายังคงมีช่องว่างของความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพอยู่อีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลด้วยเหตุและปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุทำให้เด็กในสังคมชนบทจำนวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ โดยสาเหตุหลักๆที่เด็กหลุดออกจากระบบได้แก่ ความยากจน ปัญหาครอบครัว พฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของความเป็นอยู่ที่ยากจน เป็นต้น ผลพวงจากของปัญหาที่ตามมาอาจจะส่งผลทำให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสที่จะก้าวสู่วังวนของการก่อปัญหาสังคมต่างๆอีกมากมาย เช่น ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะไม่มีความรู้ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆ ปัญหาความยากจน ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะไม่มีความรู้ เป็นต้น จากรายงานทั้งนี้ข้อมูลการประชุมของ World Economic Forum (WEF) - The Global Information Technology Report2013ที่ได้จัดอันดับคุณภาพการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งระบุว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายอันดับที่ 8 ที่มีคะแนนต่ำที่สุด รองลงมาคือประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชาที่อยู่ในได้อันดับ 7 และ 6 ตามลำดับ ดังนั้นการปูพื้นฐานการศึกษาในขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทำให้เด็กนักเรียนชาวเขาที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะถ้าเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลมีการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพย่อมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง พัฒนาชีพ พัฒนาครอบครัว และสามารถพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นได้ ดังเห็นได้จากตัวอย่างของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับทางการศึกษาเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาเรื่องความเลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษาและการขาดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในชนบทของประเทศเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนของประเทศต้องรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความสำคัญเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตแต่สภาพสังคมในปัจจุบันที่เร่งรีบและมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลาทำคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจสภาพแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัวขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างจนอาจลืมเรื่องความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเสียสละสามัคคีอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคม ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการปลูกจิตสำนึกให้แก่นิสิตนักศึกษาในเรื่องสภาวะความเป็นผู้นำมีจิตอาสา มีความเสียสละการช่วยเหลือหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชนบทที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทัศนะที่ถูกต้อง ชัดเจน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ควรผ่านกิจกรรมค่ายอาสาที่จะเป็นเวทีช่วยเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการรับใช้สังคมต่อไป ดังนั้นทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการศึกษาสำหรับเยาวชนในชนบทที่ห่างไกลและการปลูกจิตสำนึกสำหรับนิสิตของกลุ่มสาขาวิชาฯ จึงจัดทำโครงการค่ายอาสา “IT เพื่อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนในโรงเรียนชนบทที่อยู่พื้นที่ห่างไกลความเจริญ อีกทั้งปลูกจิตสำนึกในเรื่องการเป็นผู้นำ การเสียสละ การช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรโดยการออกค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วัตถุประสงค์ :

8.1เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสโดยการมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลน 8.2 เพื่อเป็นการเรียนรู้การทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคม 8.3 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ๘.๔เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสามัคคี และเสียสละแก่เพื่อนมนุษย์ในหมู่คณะ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

9.1 กิจกรรมย่อย - 9.2 รูปแบบการจัด 1. ด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ โครงการค่าย”ITเพื่อน้อง”นี้เน้นการใช้เวลาว่างของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยาในการมีส่วนร่วมพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ของเด็ก การจัดกิจกรรมด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์มีดังนี้ -ทาสีรั้วโรงเรียน บริเวณหลังโรงเรียน -ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น -ปรับภูมิทัศน์โดยรอบของโรงเรียน 2. ด้านนันทนาการ โครงการค่ายอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจกรรมบูรณาการเพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โรงเรียน และนิสิตกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดกิจกรรมด้านนันทนาการมีดังนี้ -กิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองซึ่งกันและกัน - กิจกรรมติวเสริมความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านผาเวียง

เป้าหมายผลผลิต :

- นิสิตในสาขาได้ช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ - นิสิตในสาขาวิชาได้สร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในด้านใด ด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา คุณภาพชีวิต เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนบ้านบุญเรือง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง