อบรม อสม.น.

โครงการ : โครงการอบรม อสม.น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 9.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

เพื่อให้นิสิตได้ฝึกบูรณาการในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นิสิตได้ฝึกบูรณาการในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

1. การจัดอบรมในการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น 2. การนำนิสิตเข้าประจำกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละฐาน

เป้าหมายผลผลิต :

เพื่อให้นิสิตได้ฝึกบูรณาการในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

สถานที่จัดกิจกรรม :

หอประชุมพญางำเมือง

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง