เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ

โครงการ : เลือกตั้งสโมสรนิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 1.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

-

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง