เพิ่มศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการ : กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนานิสิต ตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง