ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะ

โครงการ : ปัจฉิมนิเทศนิสิต
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 3.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

การเตรียมความพร้อมให้นิสิตระดับชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รู้ถึงแนวทางในการหางาน การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทิศทางตลาดแรงงาน การวางแผนในการดำเนินชีวิต อีกทั้งการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให้นิสิตในระดับชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตในการทำงาน

วัตถุประสงค์ :

9.1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตในการสมัครงาน การศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

- ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้นิสิตฟังเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตในวัยทำงาน

เป้าหมายผลผลิต :

11.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ - ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม (ไม่ต่ากว่า) 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 - อัตราความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 11.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ - มีนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานของคณะฯ เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้องประชุมเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง