ค่ายจิตอาสา

โครงการ : ค่ายจิตอาสาจัดห้องสมุดเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต หมู่ 1 ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัดพะเยา
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/3
จำนวนชั่วโมง : 22.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การเรียนการศึกษาจำเป็นต้องมีแหล่งรวมข้อมูลและกระจายความรู้ ดังนั้นกิจกรรมจิตอาสาจัดห้องสมุดเพื่อน้องจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆมีการจัดวางพื้นที่สมุดที่ สะดวก สะอาด สดชื่น เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น อีกทั้งยังก่อเกิดประโยชน์แก่นิสิตให้รู้จักมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักวิธีการทำงานร่วมกัน ได้เรียนรู้วิธีการจัดพื้นที่ภายในห้องสมุดจากสถานที่จริง ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต โรงเรียนบ้านทุ่งแต จังหวัดพะเยา มีความประสงค์ต้องการกำลังอาสาในการจัดพื้นที่ห้องสมุดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทางสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดค่ายจิตอาสาจัดห้องสมุดเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตรู้จักช่วยเหลือสังคมมีจิตอาสา ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต 2. เพื่อให้นิสิตรู้จักวิธีการจัดพื้นที่ภายในห้องสมุด และได้ลงมือปฏิบัติการจัดห้องสมุดให้น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแต จังหวัดพะเยา

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

ค่ายอาสา ซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุด

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

โรงเรียนบ้านทุ่งแต อ.ปง จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง