เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ

โครงการ : การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 2.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

หลักการและเหตุผล :

สโมสรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานกิจกรรมหนึ่งของคณะที่เป็นตัวแทนของคณะเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อคัดสรรสมาชิกสโมสรนิสิตชุดใหม่ในการดำรงตำแหน่งต่อจากสโมสรนิสิตชุดเดิมที่ได้ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลาครบ 1 ปี โดยนิสิตที่มีหน้าที่การบริหารงานภายในสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นผู้นำทางด้านการดำเนินกิจกรรมในส่วนที่ได้รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสโมสรนิสิตประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งหลัก ดังนี้ นายกสโมสรนิสิต อุปนายกฝ่ายบริหาร อุปนายกฝ่ายวิชาการ อุปนายกฝ่ายกิจกรรม อุปนายกฝ่ายประกันคุณภาพ และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ดังนั้น การจัดสรรสโมสรนิสิตโดยวิธีการเลือกตั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้แก่นิสิตที่ประสงค์จะเป็นผู้นำทางด้านกิจกรรมเข้ามาบริหารงานรับช่วงต่อจากสโมสรนิสิตชุดเดิม เนื่องจากทางคณะสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครบรอบ 1 ปี ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 นี้ จึงจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งคณะสโมสรชุดใหม่ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนิสิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วัตถุประสงค์ :

-เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่ดำรงตำแหน่งรับช่วงต่อจากสโมสรนิสิตชุดเดิม -เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมของทาง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ -เพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านการมีความรับผิดชอบเรื่องของการรักษาสิทธิหน้าที่ของตน -เพื่อให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ที่มีความรับผิดชอบในการบริหารงานด้านกิจกรรมนิสิต

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เลือกตั้งระบบออนไลน์

เป้าหมายผลผลิต :

กลุ่มเป้าหมาย ? ภายในมหาวิทยาลัย o นิสิต จำนวน.......784........คน o บุคลากรสายวิชาการ จำนวน.........2………..คน o บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน.........2………..คน รวม จำนวน......90.......คน

สถานที่จัดกิจกรรม :

เลือกตั้งระบบออนไลน์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง