กีฬาภายในคณะ

โครงการ : INTERIOR ARCHITECTURE กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 7.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

การเรียนการศึกษาจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน ดังนั้นกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นิสิติในสาขาสาขาสถาปัตยกรรมภายในและอาจารย์ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบกลุ่ม ส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม ให้มีบุคลิกภาพ สุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือกัน ทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ทางสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ขึ้นมา

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้นิสิตรู้จักวิธีการทำกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม คนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน การทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน โดยร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของทีมงาน 2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรมในการแข่งขันกีฬา 3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีบุคลิกภาพ สุขภาพที่ดี 4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต ให้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง