กีฬาภายในคณะ

โครงการ : โครงการกีฬา ICT สัมพันธ์
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/1
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดการศึกษามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งกิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อนิสิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการกีฬาและการออกกำลังกายมีส่วนช่วยพัฒนานิสิตให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตที่ดี มีอารมณ์ที่มั่นคง กิจกรรมกีฬายังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างกันนิสิตรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนิสิต อาจารย์ และบุคลากร และการแข่งขันกีฬายังมีส่วนช่วยให้นิสิตรู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตพึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสโมสรนิสิตคณะฯ จึงได้จัดโครงการ ICT สัมพันธ์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมกีฬาสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต อาจารย์ และบุคลากร เป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบปะสังสรรค์กัน รวมถึงสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

วัตถุประสงค์ :

9.1 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของคณะ 9.2 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมทักษะทางด้านการกีฬาให้แก่นิสิต 9.3 เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

- รูปแบบการจัดโครงการ : การจัดการแข่งขันกีฬา การละเล่นต่างๆ กีฬาพื้นบ้าน การเชียร์กีฬาแบบสนุกสนาน และกิจกรรมการประกวด Sport man & Sport Girl เพื่อมอบรางวัลให้แก่นิสิตที่เป็นนักกีฬาสุขภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการเล่นกีฬา รวมไปถึงมีไหวพริบปฏิภาณในการเล่นกีฬาและตอบคำถาม

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

มนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง