พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการ : โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะแพทยศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะแพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดให้มีโครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการ ฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3. เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีความรวดเร็ว เรียบร้อย และถูกต้องสมบูรณ์ สมศักดิ์ศรีแห่งปริญญาที่ บัณฑิตจะได้รับ

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

รับรองผู้ปกครอง และอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เป้าหมายผลผลิต :

- ร้อยละ 100 บัณฑิตสามารถปฏิบัติตามระเบียบการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร - ร้อยละ 100 บัณฑิตมีความเข้าใจระเบียบในการรับพระราชทานปริญญาบัตร

สถานที่จัดกิจกรรม :

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง