พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โครงการ : โครงการบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมคณะปีการศึกษา : 2561/2
จำนวนชั่วโมง : 16.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักการและเหตุผล :

ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้กลับมายังคณะฯ เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในการนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับบัณฑิตที่กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบัน ให้เกิดความอบอุ่นและสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี และแสดงความชื่นชมยินดี มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และพิธีมอบเหรียนเกียรตินิยม ใบประกาศเกียรติคุณด้านผู้นำกิจกรรมดีเด่น และยังได้จัดกิจกรรมในโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณตึกคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 และต้อนรับผู้ปกครองของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปรับภูมิทัศน์ให้สวนงามเพื่อแสดงความยินดี และให้บัณฑิตที่คณะเกษตรศาสตร์ฯได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีบริเวณที่ ให้ผู้ปกครองและบัณฑิตได้ร่วมกันถ่ายรูปเพื่อแสดงความยินดีเป็นที่ระลึก

วัตถุประสงค์ :

8.1 เพื่อแสดงความยินดีและกำลังใจที่ดีให้กับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 8.2 เพื่อการปรับภูมิทัศน์บริเวณตึกคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้ดูสวยงามและเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ในการต้อนรับผู้ปกครองของบัณฑิต

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

- จัดเตรียมสถานที่ ต้อนรับผู้ปกครอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อแสดงความยินดี แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และจัดทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ห้อง PKY 5

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง